Servicii

 

SC Apiall Administrare Imobile SRL, poate asigura, prin contract de administrare, managementul financiar şi managementul de proprietate al Asociaţiei de Proprietari pentru urmatoarele tipuri de activităţi:

Administrare financiară.


Organizarea contabilităţii in partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice (Soft BlocManager).

Gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti.

Întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora.

Încasarea, în locul pus la dispoziţie de către Asociaţie a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale Asociaţiei de Proprietari precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei.

Calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari, a Hotarârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a sistemului aprobat de Adunarea Generală.

Întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor Asociaţiei de Proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei şi Finantelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial.

Întocmirea şi depunerea, semestrial, a situaţiei elementelor de activ si pasiv ale Asociaţiei de Proprietari la Primaria de sector, conform Legii nr. 230/2007.

Întocmirea si depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia Financiară de care aparţine beneficiarul.

Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurarile sociale pentru remuneraţiile personalului angajat.

Plata impozitului şi contribuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat.

Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv, a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile ale Asociaţiei de Proprietari.

Întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

 

Administrare tehnică


Verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente mai multor asociaţii de proprietari.

Procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune.

Înştiintarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

Urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comună, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi.

Supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii si de intreţinere şi participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuării de plaţi corespunzatoare stadiului lucrării.

Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de Asociaţia de Proprietari pentru curăţenie, încarcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi, şi în caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

Inspectarea proprietăţii comune în vederea înlaturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor Asociaţiei de Proprietari (scurgeri de apa etc.).

Asigurarea consumabilelor de birotică necesare desfăşurării activităţilor prevăzute in contractul de administrare.

 

Administrare juridică


Monitorizarea modificărilor ce pot surveni în cadrul legislaţiei în vigoare, în domeniul contabilităţii în partidă simplă a Asociaţiilor de Proprietari, precum şi identificarea modalităţilor de punere a acestora în practică.

Consultantă, consiliere şi management juridic pentru Asociaţiile de Proprietari, în situaţii cum ar fi: litigii, somarea şi recuperarea debitelor de la restanţieri (cu valori mari neachitate a cotelor de intretinere, sau cote neachitate în decurs de 3 luni consecutive, în conformitate cu normele legale), în vederea repunerii acestor sume în folosul general al Asociaţiei de Proprietari.

Consultanţă şi asistenţă juridică la înfiinţarea Asociaţiei de Proprietari (imobile nou construite, desprindere din alte Asociaţii de Proprietari sau transformarea din Asociaţii de Locatari în Asociaţii de Proprietari).

Consultantă pe probleme de natură administrativă.

Consultanţa juridică este fără reprezentare în instantă, acesta fiind un serviciu tarifat separat în funcţie de natura litigiului.